Conference Donors/Sponsors

Amount pledged for NAPA conference support

SNNameAmount ($)
1Lila B. Karki551
2Megha Parajulee551
3Ms. Kemika Bhandari525
4Pradeep Wagle525
5Nitya Nanda Khanal105
6Ambika Tiwari101
7Ananta Acharya101
8Santosh Dhakal101
9Ramjee Ghimire101
10Uma Karki301
11MDPI: Multidisciplinary Digital Publishing Institute500
12Omkar Joshi51
13Chakra Budhathoki101
14Manoj Karkee51
15Dainik B. Nepali/Karki55.55
16Ramesh Khanal103
17Narayan Khadka100
18Shyam Kandel151
19Bhawani Mishra15
20Dev Paudel111
21Bharat Pokharel100
22Steve Turner200
23Rajan Ghimire100
Total 4,600.55